VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Emilsminde, Drøsselbjerg

§ 1
Foreningen

Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Emilsminde, Drøsselbjerg.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune.

Stk. 3. Berettigede og forpligtede til at være medlemmer af foreningen er de til enhver tid ifølge tingbogen værende ejere af grunde udstykket fra ejendommen ”Emilsminde”. Medlemska-bet knytter sig til parceller à normeret størrelse ca. 1200 m2, jf. udstykningsplanen.

Stk. 4. Foreningens formål er at virke for varetagelse af de fælles interesser for grundejerne, her- under vedligeholdelse af fællesveje og stier, det fælles friareal og strandareal såvel som trappe til stranden, vedligeholdelse af badebro samt opsætning og nedtagning af denne henholdsvis hvert forår og efterår. Endvidere at sikre ro og orden på fællesarealer.

Stk. 5. Påtaleretten vedrørende Grundejerforeningen Emilsminde, Drøsselbjerg, er i tinglyst er- klæring af 11.07.1999 overdraget grundejerforeningen, således at denne alene har påtale-retten i forhold til samtlige ejendomme under foreningen.

§ 2
Medlemskontingent

Stk. 1 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves hvert år pr. 1. april. Medlemskontingentet beregnes pr. parcel à ca. 1200 m2. Medlemmer, der råder over flere parceller, betaler medlemskontingent for hver parcel, uanset om parcellerne henhører under samme matrikelnummer. Sidste rettidige betalingsdag er den 1. maj. Såfremt betaling sker efter denne dato, er kassereren forpligtet til at opkræve et rykkergebyr, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2 I forbindelse med ejerskifte samt ved optagelse af nye medlemmer fra hjemhørende nyud-stykninger sørger kassereren for, at de nye ejere opkræves et administrationsgebyr. Beta-lingsfristen for dette gebyr er 30 dage fra udsendelsesdato. Såfremt betalingsfristen over-skrides, træder samme regler i kraft som ved for sent indbetalt medlemskontingent. Stør-relsen af administrationsgebyr og rykkergebyr fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.

Stk. 3 Af besparelseshensyn tilgår korrespondance, herunder meddelelse om kontingentopkræv-ning, som hovedregel medlemmerne pr. e-mail og ved opslag på foreningens website www.emilsminde.info. Medlemmerne opfordres derfor til at oplyse foreningens sekretær om e-mail adresse, som udelukkende vil blive brugt mellem bestyrelsen og medlemmerne. Informationer og breve sendt pr. e-mail har samme funktion og virkning, som var de frem-sendt skriftligt med almindelig brevpost. Medlemmer uden oplyst e-mail adresse vil mod-tage informationer og breve som almindelig post.

§ 3
Vedligeholdelse af grunde samt færdsel i området

Stk. 1
Plæneklipning, hækklipning, beskæring, saven brænde eller brug i øvrigt af el- eller ben-zindrevne maskiner må i weekender og i forbindelse med højtider kun finde sted i følgende
tidsrum:
Lørdage: kl. 09.00–18.00
Søn- og helligdage: kl. 09.00–12.00
Alle grundejere skal sørge for, at græs bliver slået mindst to gange årligt, første gang tid-ligst 1. maj og senest 15. maj og anden gang tidligst 1. juli og senest 15. juli. Overholdes dette ikke, vil bestyrelsen sørge for, græsset bliver slået for grundejers regning – uden yderligere advisering.
Grundejerne skal endvidere sørge for, at bevoksning på grundene holdes nede, således at alle kan få optimal glæde af udsigten. Bestyrelsen kan således henstille til de enkelte grundejere, at for høje træer og buske beskæres.

Stk. 2
Haveaffald / Sankt Hans bål:
Der må kun afbrændes Sankt Hans bål den 23. juni – jfr. offentligt brandregulativ.
Kun når Sankt Hans aften falder på en fredag, lørdag eller søndag, må grenaf-fald/haveafklip henlægges på den af bestyrelsen anviste bålplads, og dette må kun ske fra og med lørdagen forud for den weekend, hvori Skt. Hans aften falder, og frem til den 23. juni kl. 16.00. Der må ikke på bålpladsen anbringes stød og større stykker træ, der ik-ke kan afbrændes på én gang. Ej heller må decideret haveaffald, løse blade og øvrige ur-teagtige plantedele henlægges på bålpladsen.
Herudover er det på alle andre tidspunkter et eget-anliggende for grundejerne at bortskaf-fe haveaffald og haveafklip. Dette kan f. eks. ske til kommunens genbrugspladser.
Enhver form for forurening af grunde eller fællesarealer med kemikalier, olie el. lign. er forbudt.

Stk. 3
Stierne mellem parcellerne må kun befærdes til fods. Cykling og ridning samt kørsel med alle former for motorkøretøjer er forbudt.
Stk. 4
Grundejerne skal fortrinsvis benytte egen grund til parkering af køretøjer tilhørende grund-ejeren eller dennes gæster. I tilfælde, hvor der ikke er plads til alle besøgendes køretøjer inden for matrikelgrænsen, tillades parkering på rabat i vejsiden langs eget skel. Al anden henstilling eller parkering af motorkøretøjer e.l. er forbudt.

§ 4
Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afhol- des hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning på et af bestyrelsen valgt sted i Kalundborg Kommune.
Der indvarsles minimum 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse sker med elektronisk post og på foreningens hjemmeside www.emilsminde.info og skal inde-holde mindst dagsorden og det reviderede årsregnskab.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være den til enhver tid værende formand i hænde senest 4 uger før den fastlagte dato for generalforsamlingens afholdelse – på privatadressen eller på mail – således at forslaget kan optages på dagsordenen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab med tilhørende revisionsbemærk- ninger
4. Vedtagelse af budget samt fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter til samme
7. Valg af revisor og suppleant til samme
8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent. Over de på generalforsamlingen stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger føres en protokol, der, når denne er ren-skrevet efter generalforsamlingens afslutning, underskrives af dirigenten.

Adgang til generalforsamlingen har grundejere, disses ægtefæller/samlevere samt de af bestyrelsen særligt indbudte, herunder eventuelle rådgivere.

Hver parcel à ca. 1200 m2 giver én stemme. Alle afgørelser, herunder valg, træffes ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog behandling af forslag til vedtægtsændrin-ger. Til vedtagelse af sådanne kræves, at mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Der kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt, men et ved generalforsamlingen tilstedeværen-de medlem kan kun afgive én fuldmagts-stemme.
Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning. Restanter har ikke stemmeret.

Stk. 2
Ethvert medlem hæfter pro rata for nuværende og fremtidig gæld, som grundejerforenin-gen måtte optage i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.

Stk. 3
Ethvert medlem hæfter for de for pågældende parcel/parceller forfaldne kontingenter.

§ 5
Bestyrelsen

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af fem medlemmer, som afgår skifte- vis med henholdsvis to og tre hvert år. Valg til bestyrelsen gælder for to år.

Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen to suppleanter. Valget gælder for ét år.

Bestyrelsen har den fortløbende ledelse af foreningen og fastsætter selv sin forretnings- orden, ligesom den konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasse-rer. Om fornødent kan regnskabsføring og bogholderifunktion besluttes løst ved ekstern bistand.

Bestyrelsen træffer bestemmelse angående opfyldelse af det i § 1, stk. 4 beskrevne for-mål. Bestyrelsen foranstalter udførelse af de hertil hørende arbejdsopgaver og træffer alle normale og sædvanlige beslutninger til fremme af foreningens formål.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Foreningen tegnes af formanden og sekretæren i forening. I formandens fravær af næst- formanden og sekretæren i forening. Ved større investeringer samt optagelse af lån teg-nes foreningen dog af den samlede bestyrelse til en generalforsamlings endelige beslut-ning.

Stk. 2
Der føres protokol over de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger.

§ 6
Regnskab, revision og budget

Stk. 1
Regnskabsåret omfatter perioden 1. april til 31. marts.

Generalforsamlingen vælger en revisor, som afgår efter to år.

En revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for et år.

Kassereren fører et nøje specificeret regnskab over indtægter og udgifter.

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til god regnskabsskik og omfatter en beretning, re-sultatopgørelse og balance med tilhørende noter.

Regnskabet revideres af den valgte revisor.

Til vedtagelse på generalforsamlingen fremlægges budget, som viser indtægter og om-kostninger samt forslag til kontingent for efterfølgende regnskabsår.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsæt- ter begæring herom indeholdende forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse indvarsles minimum 14 dage før ved skriftlig indkaldelse med angivelse af emner, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter bestyrelsens modta-gelse af skriftlig begæring herom og skal afholdes på det af bestyrelsen valgte sted i Ka-lundborg Kommune.

§ 8
Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling, og når mindst to tred-jedele af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for ændringen.

§ 9
Opløsning af foreningen

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses med fem-sjettedeles flertal på en i dette øjemed indkaldt eks-traordinær generalforsamling.

Det er tillige en forudsætning, at Kalundborg kommunalbestyrelse kan tiltræde opløsnin- gen.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue medlemmerne pro rata.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 05.10.1964
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 03.07.1976
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 12.07.1980 Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19.07.1986 Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 19.07.2009
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 27.06.2010
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 25.06.2011 Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25.07.2012
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 23.06.2013.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 26.06.2016

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 24.06.2017
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 24.06.2018

 

Gældende vedtægter findes her i printvenlig PDF-fil:  Klik herEmilsminde_VEDTÆGTER_PR_juni_2018

 

Ovenstående vedtægter afløser nedenstående vedtægter fra juni 2016.

VEDTÆGTER_ juni 2017

Vedtægter gældende fra juni 2016

Emilsminde vedtægter juni 2013